Kancelaria

Dodane przez Admin w dniu 17 grudnia 2011

KANCELARIA PARAFIALNA
czynna codziennie od 16.30 do 17.30
(w niedzielę i święta – nieczynna)

 

SAKRAMENT CHRZTU

„Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie” (KKK 1213)

Chrzest jest pierwszym i najważniejszym sakramentem. Czyni nas przybranymi dziećmi Bożymi i włącza do wspólnoty Kościoła.
O chrzest dla swoich dzieci proszą rodzice, którzy dają publicznie gwarancję, że będą dla potomstwa żywym przykładem życia według zasad wiary katolickiej. Prawo kościelne zezwala na udzielenie chrztu dziecku, którego rodzice nie są związani sakramentem małżeństwa, jeśli istnieje przeszkoda uniemożliwiająca zawarcie takiego związku. Jeżeli taka przeszkoda nie zachodzi, osoby te powinny najpierw uregulować swoje sprawy osobiste zgodnie z nauką Kościoła, a dopiero potem prosić o chrzest dla swojego dziecka.


Sakramentu Chrztu świętego udzielamy w kościele parafialnym w
I niedzielę miesiąca podczas uroczystej Mszy św. o godz. 11.00. Chrzest jest również udzielany w Wielką Sobotę oraz w Święto św. Szczepana

 

Posługę chrzestnych mogą pełnić wyłącznie w pełni praktykujący katolicy, którzy:
• zostali wyznaczeni przez przyjmującego chrzest lub jego rodziców (opiekunów)
• są katolikami bierzmowanymi
• prowadzą życie zgodne z wiarą i czekającymi ich obowiązkami
• ukończyli 16. rok życia (można dopuścić wyjątek na podstawie słusznej przyczyny)
• nie podlegają żadnej karze kanonicznej (prawnie wymierzonej lub stwierdzonej)
• nie są ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Obowiązki rodziców chrzestnych:
– wyznaczeni przez rodziców;
– przyjęli sakramenty: chrzest, eucharystia, bierzmowanie;
– nie są ojcem ani matką przyjmującego chrzest;
– należą do Kościoła katolickiego;
– jeśli są małżonkami, to żyją w sakramentalnym małżeństwie;
– wyrzekają się szatana;
– wyznają wiarę Kościoła, w której dziecko otrzymuje chrzest;
– otrzymują specjalne błogosławieństwo;
– trzymają świecę i podają białą szatę do chrztu;
– pomagają w chrześcijańskim wychowaniu dziecka;
– prowadzą autentyczne życie chrześcijańskie;
– żyją wiarą, nadzieją i miłością;
– modlą się za chrześniaka;
– kupią odpowiednią do wieku dziecka książkę religijną;
– zabiorą na pielgrzymkę do sanktuarium;
– w razie nie wypełniania obowiązków chrześcijańskich przez rodziców zwracają im uwagę.

Rodzice dokonujący zapisu aktu chrztu w kancelarii

Należy przynieść ze sobą następujące dokumenty:
• odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
• świadectwo ślubu kościelnego (jeśli odbył się poza naszą parafią)
• dane personalne o rodzicach chrzestnych (zaświadczenia o praktykowaniu wiary rodziców chrzestnych z parafii ich zamieszkania)

Obowiązki rodziców dziecka:
– przygotowują się do chrztu dziecka;
– publicznie proszą o chrzest;
– kreślą znak krzyża na czole dziecka;
– wyrzekają się szatana;
– składają wyznanie wiary;
– niosą niemowlę do chrzcielnicy;
– otrzymują specjalne błogosławieństwo;
– doprowadzają dziecko po chrzcie do poznania Boga (spowiedź św, I Komunia św., bierzmowanie);
– są świadkami wiary dla dziecka;
– przekazują wiarę wtedy, kiedy nią żyją na co dzień;
– spełniają obowiązki religijne (modlitwa, Msza św., sakramenty św.);
– razem modlą się z dzieckiem i za dziecko;
– wyjaśniają dziecku odpowiednie znaki religijne, znaczenie świąt i przygotowują się do nich;
– obchodzą z dzieckiem rocznice chrztu;
– świętują dzień Patrona;
– uczą miłości bliźniego (brak kłótni w domu, sąsiedztwie, pomoc sąsiedzka, przebaczenie, uczciwość szacunek dla starszych);
– zawierzają dziecko Bogu:

Wypada, aby rodzice i chrzestni przystąpili z okazji chrztu do Sakramentu Pokuty i przyjęli Komunię świętą podczas Mszy świętej, w czasie której udzielany jest Chrzest.

 

SAKRAMENT POKUTY

Każdy katolik ma obowiązek przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym (tj. od Środy Popielcowej do Uroczystości Trójcy Przenajświętszej) przystąpić do Sakramentu Pokuty.

Kościół zachęca jednak swoich wiernych, aby korzystali z tego sakramentu jak najczęściej.

Przed przystąpieniem do spowiedzi należy przygotować się w następujący sposób:

  • uczynić rachunek sumienia (najlepiej przy pomocy książeczki do nabożeństwa),
  • żałować za popełnione grzechy,
  • szczerze wyznać je przy konfesjonale posługując się formułą spowiedzi,
  • uczynić postanowienie poprawy życia,
  • naprawić skutki wyznanych grzechów po otrzymaniu rozgrzeszenia (zadośćuczynienie)

Szczególną okazją do odbycia sakramentalnej spowiedzi są misje lub rekolekcje parafialne.

W naszej parafii spowiedź jest przed każdą mszą św. Szczególnie zaś w pierwszy czwartek i piątek miesiąca na godzinę przed Mszą św.

 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

„Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do nich Piotr i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego, bo na żadnego nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali Apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego” (Dz 8, 14-17)

Bierzmowanie jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej.

Zwykle przyjmują go uczniowie klas III gimnazjum uczęszczający na katechizację. Natomiast osoby, które z różnych przyczyn nie przyjęły dotąd tego sakramentu, powinny porozumieć się z duszpasterzami, gdzie i kiedy mogą być bierzmowani poza parafią.

Sakrament bierzmowania może i powinien przyjąć każdy ochrzczony.

Aby godnie przyjąć sakrament, należy:

  • być w stanie łaski uświęcającej,
  • być odpowiednio pouczonym i zdolnym do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych.

Spotkania formacyjne dla kandydatów do sakramentu bierzmowania dla uczniów klas III gimnazjum lub starszych trwają od września do maja.

Wymaga się, aby Sakrament Bierzmowania przyjęły osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński oraz ci, którzy pragną być kandydatami na rodziców chrzestnych.

Świadkami bierzmowania z zasady powinni być rodzice chrzestni kandydata, a gdy to jest niemożliwe wówczas inny wierzący, bierzmowany i praktykujący katolik lub sami rodzice.

Świadek kładzie prawą rękę na prawym ramieniu kandydata na znak, że będzie go wspierał radą i czynem w życiu zgodnym z wyznawaną wiarą.


BIERZMOWANIE zobowiązuje wszystkich, którzy je przyjęli, do postępowania zgodnego z zasadami wiary katolickiej, do odważnego wyznawania i obrony wiary oraz do apostołowania w swoim środowisku, czyli głoszenia postawą życiową, że Jezus jest naszym Zbawicielem.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

A. PRZYGOTOWANIE NARZECZONYCH DO ZAWARCIA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

1. Zarezerwowanie terminu ślubu ok. 6 miesięcy przed ślubem (dzień i godzina).

2. Spisanie Protokołu Przedślubnego w kancelarii parafialnej parafii, gdzie będzie pobłogosławione małżeństwo (3 miesiące przed ślubem). Należy przedstawić dokumenty:

● dowody osobiste,

● świadectwa chrztu,

● świadectwa bierzmowania,

● świadectwa ukończenia katechizacji szkolnej z ostatnich klas szkół lub Indeks Formacji katolickiej,

● świadectwa ukończenia Katechizacji Przedmałżeńskiej,

● świadectwo ukończenia Katechizacji Przedślubnej.

3. Udać się do Urzędu Stanu Cywilnego celem wybrania Zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (3 egzemplarze) i dostarczyć do kancelarii parafialnej (1 – 2 miesiące przed ślubem). Do USC należy zabrać:

● dowody osobiste,

● wyciągi aktu urodzenia,

● pieniądze na opłatę skarbową.

4. Poprosić proboszcza (ów) swoich parafii o wygłoszenie zapowiedzi przedślubnych (najlepiej 2 miesiące przed ślubem) okazując odpowiedni dokument

5. Odbyć dwie spowiedzi przedślubne (spowiedź potwierdzona dokumentem)

6. Zaplanować dwie osoby dorosłe (mężczyznę i kobietę)  na świadków sakramentu.

 

B. KATECHIZACJA PRZEDMAŁŻEŃSKA DLA MŁODZIEŻY, KTÓRA UKOŃCZYŁA SZKOŁĘ PONADGIMNAZJALNĄ

 

MATERIAŁ DO W/W KATECHIZACJI:

 

Wstęp

1. Potrzeba przygotowania do małżeństwa.
2. Przygotowanie dalsze (moje środowisko wychowania).
3. Przygotowanie bliższe (obecny “kurs przedmałżeński”).
4. Przygotowanie bezpośrednie (katechizacja przedślubna – 3 miesiące przed ślubem).
5. Omówienie specyfiki obecnej katechizacji (spotkania, obecność, tematyka…).

 

I Konferencja

Wiara w istnienie Pana Boga podstawą do przyjęcia katolickiej nauki o małżeństwie.

1. Przekonanie o istnieniu Pana Boga (świat, sumienie, powszechność religii, “dowody św. Tomasza”, Objawienie…)
2. Pismo święte – źródłem Objawienia.
3. Kościół – kontynuacja zbawczej woli Jezusa Chrystusa.
4. Wiara – koniecznym warunkiem szczęścia doczesnego i wiecznego (Mt 7, 21. 24-29 – dom na skale).

 

II Konferencja

Człowiek – doskonałym stworzeniem Bożym.

1. Człowiek stworzony przez Pana Boga (Rdz 1, 26-31 oraz Rdz 2, 4b – 7).
2. Człowiek jest doskonałym “mechanizmem”.
3. Człowiek jest osobą.
4. Człowiek istotą rozumną.
5. Człowiek istotą wolną.
6. Człowiek istota zdolną do miłości.
7. Człowiek istota zróżnicowaną płciowo.
8. Człowiek istota społeczną.
9. Człowiek istotą religijną.

 

III Konferencja

Powołanie – rodzaje powołania życiowego.

1. Definicja powołania.
2. Powołujący Bóg i powoływany człowiek.
3. Rodzaje powołania (kapłaństwo, życie zakonne, małżeństwo, stan wolny, instytut życia konsekrowanego).
4. Kryteria powołania małżeńskiego:

– Płciowość znakiem powołania małżeńskiego.

– Powołanie do tworzenia wspólnoty osób.

– Powołanie do wspólnoty z Bogiem w służbie życiu.

– Powołanie do apostolstwa.

 

IV Konferencja

Małżeństwo wg planu Bożego.

1. Rdz 2, 18-24 – stworzenie kobiety (“Nie jest dobrze, aby mężczyzna był sam”, “uczynię mu odpowiednią dla niego pomoc”, “Pan Bóg z żebra mężczyzny zbudował niewiastę”, “dlatego mężczyzna opuszcza swego ojca i matkę i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem” – “isz – isza”, “mężczyzna – mężyna”.

2. Miłość – podstawowym zadaniem małżeństwa.

– biologiczna = seks.

– erotyczna, uczuciowa = eros.

– duchowa = agape, caritas.

– oblubieńcza = małżeństwo.

– 1 Kor 13, 1-13 Hymn o miłości.

3. Wierność, nierozerwalność (Mt 19, 3-6 – “Co Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela”).
4. Uczciwość małżeńska.
5. Rozwód – sprzeniewierzenie się wierności, separacja, stwierdzenie nieważności małżeństwa.
6. Monogamia.
7. Ef 5, 2a. 21-33 – “Żony poddane mężom, mężowie mają ich kochać jak własne ciało.
Wzorem jest miłość Chrystusa do Kościoła”.
8. Małżeństwo jest sakramentem.
9. Przekazywanie życia (Rdz 1, 28 “Bądźcie płodni i rozmnażajcie się”).

 

V Konferencja

Kto jest powołany do małżeństwa – przeszkody małżeńskie.

1. Wiek.
2. Niezdolność płciowa.
3. Węzeł religijny.
4. Małżeństwa mieszane.
5. Pokrewieństwo i powinowactwo.
6. Choroby psychiczne.
7. Odchylenia patologiczne (perwersja seksualna, nimfomania, satyriatyzm, alkoholizm, sadyzm, histeria…).
8. Podstęp.
9. Przymus, ciężka bojaźń.
10. Występek – uśmiercenie współmałżonka.

 

VI Konferencja

Występki przeciwko naturze małżeństwa.

1. Aborcja (zabicie człowieka, rodzaje aborcji, polskie prawo dotyczące problemu aborcji, ekskomunika, syndrom post aborcyjny, odpowiedzialność za grzech aborcji…).
2. Antykoncepcja (oddzielenie seksu od prokreacji, rodzaje antykoncepcji i ich szkodliwość…).

– Trwałe ubezpłodnienie – sterylizacja (podwiązanie jajowodów lub nasieniowodów).

– Stosunek przerywany jako niewłaściwe współżycie.

– Antykoncepcja mechaniczna.

– Antykoncepcja chemiczna.

– Antykoncepcja farmakologiczna – hormonalna.

– Środki poronne – abortywne (np. tabletki wczesnoporonne, spirala wewnątrzmaciczna).

– Unikanie potomstwa (przeciwstawianie się istocie małżeństwa, problem demografii).

 

VII Konferencja

Naturalne metody planowania poczęć.

1. Odpowiedzialne rodzicielstwo.
2. Metody naturalne planowania poczęć: np. termiczna, objawowo – śluzowa…)
3. Cechy metod naturalnych (zdrowe – zgodne z naturą, tanie, łatwe, ideologicznie i religijno niesprzeczne…).

 

VIII Konferencja

Narzeczeństwo.

1. Czystość przedślubna.
2. Poznanie partnera (poglądy na zasadnicze kwestie życiowe, temperament = zalety i wady, zdrowie, podstawy bytu materialnego, środowisko współpartnera.
– Dojrzałość do małżeństwa (fizyczna, prawna, ekonomiczna, psychiczna).
– Przygotowanie życiowe (wykształcenie, praca, wojsko, mieszkanie, zabezpieczenie materialne…)
– Zaręczyny.

 

IX Konferencja

Wychowanie dzieci powinnością małżonków.

1. Definicja wychowania.
2. Modele wychowawcze.
3. Wychowanie “bezstresowe”.
4. Wychowanie religijne.
5. “Verba docent, exempla trahunt” – własny przykład.
6. Rytuał rodzinny.

 

X Konferencja

Ślub katolicki i wesele.

1. Dokumenty do ślubu.
2. Małżeństwo konkordatowe.
3. Protokół przedślubny.
4. Rytuał domowy (błogosławieństwo rodziców).
5. Rytuał w kościele (“Obrzędy sakramentu małżeństwa”).
6. Spowiedź przedślubna.
7. Wesele bezalkoholowe.
8. Nieustanna troska o miłość.
9. Świętowanie rocznic ślubu.

 

C. KATECHIZACJA PRZEDŚLUBNA – TZW. PORADNIA

1. Spotkania dla narzeczonych Przy Parafii Bożego Ciała w Jarosławiu – KOLEGIATA
(3 katechezy ogólne i 2 indywidualne)

ul. Ks. Piotra Skargi 2 – sala katechetyczna